442

مرحله بندی سرطان

|
0 دیدگاه

مرحله بندی سرطان colorectal، فرآیندی است که مشخص می کند سرطان چگونه به دیواره روده ها سرایت می کند، آیا سرطان به ساختارهای مجاور رسیده است و دیگر اینکه به غدد لنفاوی یا سایر اعضاء بدن رسیده است یا نه.

مفهوم مرحله سرطان colorectal در کمک به پیش بینی بیماری، نقش خیلی مهمی دارد و پایه ای برای انتخاب گزینه های درمانی می باشد.

 سرطان colorectal دو نوع مرحله بندی دارد

بالینی و آسیب شناسی. مرحله بالینی، بهترین شیوه ارزیابی پزشک شما در مورد گسترش بیماری است.

این براساس نتایج معاینات بدنی، biopsy ها و تست های تصویربرداری تشخیصی می باشد.

مرحله آسیب شناسی از همه اطلاعات مرحله بالینی به اضافه نتایج بدست آمده از جراحی استفاده می کند.

چون در درمان سرطان colorectal اغلب از جراحی استفاده می شود، این امکان را به پزشک شما می دهد که یک برداشت مستقیم از گسترش بیماری داشته باشد.

از مرحله آسیب شناسی معمولا برای تشریح وسعت سرطان استفاده می شود.

 مراحل سرطان colorectal

متداول ترین سیستم مرحله بندی برای سرطان colorectal، سیستم TNM است. سیستم TNM به سه عامل کلیدی برای تعیین مراحل سرطان توجه دارد.

این سیستم ابتدا به این موضوع توجه دارد که تومور اولیه تا چه میزان در دیواره روده کوچک سرایت کرده و آیا به اندام های مجاور رسیده است یا نه.

این مورد با T نشان داده می شود. دوم اینکه میزان گسترش غدد لنفاوی مجاور بررسی می شود. این مورد با N نشان داده می شود.

آخرین عامل نشان می دهد که آیا سرطان به سایر اندام های بدن گسترش پیدا کرده است یا نه.

این مورد با M نشان داده می شود. پس از اینکه همه این عوامل تعیین شدند، اطلاعات در فرآیندی که گروه بندی مراحل نام دارد، با هم ترکیب می شوند.

مرحله سرطان colorectal شماره ای از ۰ (کم ترین پیشرفت سرطان) تا IV (بیشترین پیشرفت سرطان) می باشد.

در برخی موارد، مراحل سرطان با بهره گیری از حروف به مراحل فرعی تقسیم می شوند

مرحله ۰ از سرطان colorectal :

که به عنوان سرطان در نقطه آغازین می باشد، این اولین مرحله از سرطان است. در این مرحله، سرطان به فراتر از لایه داخلی روده بزرگ یا راست روده سرایت نکرده است.

مرحله I از سرطان colorectal :

سرطان از طریق غشاء مخاطی رشد کرده و به غشاء فرعی رفته است یا ممکنست به muscularis propria رسیده باشد. سرطان به غدد لنفاوی مجاور یا بخش های دورتر سرایت نکرده است.

 مرحله IIA از سرطان colorectal :

سرطان به بیرونی ترین لایه های روده بزرگ یا راست روده رسیده است. سرطان به اندام های مجاور یا غدد لنفاوی نرسیده و به غدد لنفاوی مجاور یا بخش های دورتر سرایت نکرده است.

 مرحله IIB از سرطان colorectal :

سرطان از طریق همه لایه های روده بزرگ یا راست روده به دیگر اندام های مجاور یا بافت ها سرایت کرده است. غدد لنفاوی مجاور و اندام های دور دست، تحت تاثیر قرار نگرفته اند.

مرحله IIIA از سرطان colorectal :

سرطان به غشاء فرعی سرایت کرده است. ممکنست سرطان به muscularis propria سرایت کرده باشد. سرطان به یکی از سه غدد لنفاوی مجاور ناحیه تومور اولیه سرایت کرده ولی به بخش های دورتر گسترش نیافته است.

 مرحله IIIB از سرطان colorectal :

سرطان به لایه بیرونی روده بزرگ و راست روده سرایت کرده اما به اندام های مجاور نرسیده و یا اینکه از طریق دیواره روده بزرگ و راست روده به اندام های مجاور و بافت ها رسیده است. سرطان به یک تا سه غده لنفاوی مجاور ناحیه اولیه رسیده اما به اندام های دورتر گسترش نیافته است.

 مرحله IIIC از سرطان colorectal :

ممکنست سرطان از طریق روده بزرگ و راست روده سرایت کرده باشد و ممکنست سرایت نکرده باشد اما به چهار غده لنفاوی مجاور ناحیه اولیه و یا بیشتر از چهار غده سرایت کرده است. سرطان به ناحیه های دوردست توسعه پیدا نکرده است.

 مرحله IV از سرطان colorectal :

سرطان به ناحیه های دوردست از قبیل کبد یا شش ها سرایت کرده است. ممکنست سرطان از طریق دیواره روده بزرگ و راست روده گسترش پیدا کرده باشد و احتمال دارد بر غدد لنفاوی تاثیر گذاشته باشد یا نگذاشته باشد.

0 پسندیده شده
دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.