188

شيوع درگيری های ريوی

|
0 دیدگاه

باتوجه به شيوع بالاي بيماري آرتريت روماتوئيد (RA) و اينكه درگيري ريوي از عوارض مهم بيماري بوده و از علل عمده مرگ و مير و از كارافتادگي در اين بيماران به شمار مي رود،

مواد و روشها:

۱۰۳ بيمار (۸۱ نفر زن و ۲۲ مرد) كه براساس معيارهاي  ACR (American College of Rheumatology)تشخيص RA در آنها قطعي بود به طور داوطلبانه تحت يك مطالعه Cross Sectional قرار گرفتند. شرح حال كامل در رابطه با علائم تنفسي، علائم فعاليت بيماري، داروهاي مصرفي و شغل بيماران و مدت اشتغال گرفته شد.

براي همه بيماران معاينه ريوي و روماتولوژيك به عمل آمد. راديوگرافي قفسه صدري و آزمون عملكرد ريه (PFT) شامل اسپيرومتري و بادي پلتيسموگرافي در همه موارد انجام شد.

 شرح حال:

ميانگين سن بيماران ۲٫۶ ۴۳٫۳± سال (حداقل ۱۷ سال و حداكثر ۷۴ سال) و ميانگين طول مدت بيماري ۱۵٫۶ ۶۹٫۳± ماه بود. فاكتور روماتوئيد در ۶۱٫۲% از بيماران مثبت بود. هيچ بيماري سابقه مصرف سيگار بيش از ۰٫۵Pack/Yearرا نداشت. در بررسي گرافي قفسه سينه و PFT بيماران در ۴۱ بيمار درگيري ريوي مشاهده شد

(. (۲۵٫۱تنگي نفس شايعترين يافته باليني ريه در بيماران بود (۳۳%)، (براساس تقسيم بندي NYHA  در ۱۷٫۵ درصد تنگي نفس گريد I و در ۱۵٫۵ درصد تنگي نفس گريد II وجود داشت) و پس از آن سرفه (با يا بدون خلط) در ۱۳٫۶ درصد از بيماران مشاهده شد.بر اساس معاينه فيزيكي ريه شايع ترين يافته كراكل بود كه در ۵٫۸ درصد از بيماران وجود داشت.

راديوگرام قفسه صدري در ۲۷ بيمار (۲۶٫۳%) غيرطبيعي بوده كه شايعترين يافته، نماي رتيكولوندولربافت ريه در ۲۰ بيمار (۱۹٫۴%) و پس از آن پلورال افيوژن در ۷ بيمار (۶٫۷%) بيمار بود.آزمون عملكرد ريه (PFT) در ۳۰ بيمار (۲۹٫۱%) غيرطبيعي بوده كهشايعترين شكل درگيري ريه به صورت درگيري راه هاي هوايي كوچك(Small airway involvement)  در ۱۷ بيمار بود (۱۶٫۵%).

در اين مطالعه ارتباطي بين وجود درگيري ريوي با فعاليت بيماري ESR) بيش از ۳۰، خشكي صبحگاهي بيش از ۳۰ دقيقه، آنمي، ترومبوسيتوز) مشاهده نشد.

نتيجه گيري و توصيه ها:

اين مطالعه نشان داد كه درگيري ريوي در بيماران RA شيوع قابل توجهي دارد، لذا ضروري است در هر بيمار RA كه در گونه علائمي دال بر مشكلات تنفسي دارد يا اينكه در معاينه، نكته مثبتي به نفع درگيري ريه مشاهده شود بررسي كامل دستگاه تنفسي به عمل آيد.

0 پسندیده شده
معصومه حیدری
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.