663

شناخت از منابع طبیعی و محیط زیست

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

امروزه اخبار حاکی از بحران های زیست محیطی بسیاری است و تذکراتی در مورد اتمام منابع طبیعی از رسانه ها می شنویم بنابراین لازم است که علاوه بر توجه فردی به این موضوع به کودکان نیز آموزش های لازم را ارایه دهیم.

ﺑﺤﺮان ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد رﯾﺸﻪ در ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﯽ  ﻻزم و ﺿﻌﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  در واﻗﻊ مربوط به زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ است و ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺴﺎن هم ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار و هم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺻﻼح روﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮔﺮو اﺻﻼح آﻣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از بین رفتن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﻣﯿﻦ، ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎﻫﺎن و منابع طبیعی بی بازگشت ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖ، ﻣﺤﯿﻄﯽ هستند.

برای آموزش نگهداری از منابع طبیعی و محیط زیست به کودکان می توان نکات زیر را در نظر گرفت:

اولین نکته ای که در این رابطه حایز اهمیت است آﻣﻮزش چگونگی ﻣﺤﯿﻂ زیست و راﺑﻄﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ است. تشریح اینکه انسان چه تاثیرات ثبت و منفی می تواند بر طبیعت داشته باشد باعث حساسیت و توجه کودکان به این مقوله می گردد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی آن با حضور در ﭘﺎرک ها و مناظر طبیعی مانند کوه و جنگل و رودخانه و دریا امکان پذیر است و باعث ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در کودکان می شود.
ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن و آب دادن به آنها ﺧﻮدداری از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﮔﻞ و درﺧﺖ ، ﻫﺎ و…را می توان به کودکان آموزش داد.
ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎﻧﻮران و محبت به آنها و ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت معمولا برای اغلب کودکان جذاب است و با تکیه به این علاقه می توان کودک را به محیط زیست علاقمند کرد.
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ مانند آب و گاز و کاغذ و سوخت با توضیح اینکه این منابع برگشت پذیر نیستند قابل آموزش به کودکان است.
جمع آوری و تفکیک زباله برای حفظ بهداشت و ایمنی جامعه ضروری است و این مهم از کودکی باید آموزش داده شود.
فرهنگ سازی ﺧﻮدداری از آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻫﻮا و استفاده غیرضروری از وسایل نقلیه شخصی از جمله موضوعاتی است که می توان برای آموزش در نظر گرفت.
آﻣﻮزش روشﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ به داﻧﺶ آﻣﻮزان با وسیله هایی مانند دیدن فیلم های آموزشی و مستند  و خواندن داستان‌های جذاب با موضوعات سازگاری با محیط زیست برای کودکان جذاب است و به این ترتیب خیلی راحت‌تر پیام محیط زیستی این نوع فیلم‌ها و کارتون‌ها را درک می کنند.

و  علاوه بر رفع کسالت دانش آموزان و ایجاد تنوع در سیستم آموزشی، تأثیر بسیار مثبتی در اهمیت به  حفظ و بهسازی محیط خواهد داشت.اگر مطالب گسترده تری در رابطه با  زیست محیطی در کتب درسی تمام مقاطع تحصیلی می تواند موثر باشد.

می توان با برگزاری اردوهای آموزشی و علمی در مدارس فعالیت هایی در زمینه محیط زیست انجام داد مثلا رفتن به پارک و  تمیزکردن پارک. برداشتن آشغال در پارک‌های محلی و حتی پارک‌های بزرگ‌تر، این کمک را به کودکان می‌کند تا متوجه شوند که چگونه بی توجهی به فضای سبز و با ریختن آشغال محیط را آلوده و ناخوشایند می کند.

و به این ترتیب این را درک می کنند که می توانند در شکل گیری و حفظ محیط زیست موثر باشند.و یا با گذاشتن یک سطل بازیافت در کلاس درس و ریختن کاغذها و مواد قابل بازیافت می توانیم به آنها  این آموزش را می‌دهید که چگونه مواد غیرضروری خود را بازیافت کنند و این کار را در خانه خود نیز انجام دهند.

اهمیت دادن به محیط زیست و توجه به آن از نشانه های فرهنگ بالا در جامعه است و اگر این مساله از کودکی آموزش داده شود در جامعه نهادینه می شود و در راستای نگهداری و حفظ منابع طبیعی و سلامت محیط زیست تاثیر مثبت دارد.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.