353

نحوه ارزیابی ابهام تناسلی کودک

|
0 دیدگاه

درابتدا بایستی مشخص نمود که ژنیتال مبهم بصورت یک پدیده جداگانه اتفاق افتاده یا اینکه قسمتی از یک سندروم ژنتیکی می باشد.

نحوه ارزیابی ابهام تناسلی کودک

مثلاً در مواردی که ابنرمالیته های متعدد وجود دارد همراه با ژنیتال مبهم تشخیص بطرف سندروم های ژنیتیکی بایستی معطوف شود و شامل ابنرمالیته های کروموزومی منوژنیک و یا اسپورادیک است و بعضی از این سندروم ها دردوره نوزادی کشنده می باشد و اگر ابنرمالیته ژنیتال تنها مشکل نوزاد است به سه سوال اساسی باید پاسخ داده شود.

تعیین جنسیت از نظر کروموزومی
تعیین نوع گوناد (بیضه یا تخمدان)
تعیین نمای ظاهری نوزاد (دستگاه تناسلی خارجی)

علائم ابهام تناسلی در نوزادان دختر

۱- وجود توده درناحیه اینگواینال(کشاله ران)   Inguinal mass

۲- وجود هرنی اینگواینال(فتق ناحیه کشاله ران)

۳- بزرگی کلیتوریس

۴- باز شدن غیر طبیعی مجرای ادرار (به جای نوک آلت درتنه ان قرار گرفته باشد)

۵- چسبندگی لابیواسکروتال (دوطرف دستگاه تناسلی چسبندگی داشته باشد)

علائم ابهام تناسلی در نوزادان پسر

۱- کریپتورکیدیسم (عدم نزول بیضه ها)

۲- هیپوسپادیاس (خروج ادرار از نوک الت نباشد)

۳- عدم لمس گوتاد (عدم لمس بیضه)

۴- اسکروتوم دو شاخه (پوست بیضه دوشاخه)

۵- بازشدن غیر طبیعی مجرای ادراری

0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.