491

نکاتی درباره اخلاط چهارگانه

|
0 دیدگاه

مقصود از اخلاط (جمع خلط) جسم تر و سیالی است که از استحاله و دگرگونی خوراک ها درباه انسان به وجود می آید و دربدن در گردش می باشد. به آن صفرا یا زرداب، دم یا خون، بلغم یا خون سفید و سودا یا زرداب سوخته می گویند.

‏اخلاط چهارگانه

‏فلاسفه و پزشکان طب قدیم معتقدندکه چون بشراز مايع نطفه دار به وجود امده است، بنابراین علت عصاره ها وطبایع، عناصر اصلی تشکیل دهنده بدن هستند.

یعنی تن موجودات زنده و از جمله انسان نیز از چهار عنصرکه به اخلاط چهار گانه معروفند تشکیل شده است. بقراظ و پزشكان پس ازا وکه پيرو مکتب وی بوده اند، فیزیولوژی کلی خود را براساس نظریه اخلاط چهار گانه استوار ‏کرده اند. انان معتقد بودند که بدن ادمی و جانداران دیگر مشتمل بر مایعات ‏مختلنی است که زندگی بدن وابسته است ودر زندگی اهمیت فراوان دارند.

‏به عقیده جرجانی، خلط رطوبتي است که درون بدن مردم روان و جایگاه طبیعی آن رگ ها واندام هایی است که میان تهی باشد: مانند معده، جگری طحال و کیسه صفرا و این خلط از غذا ناشی می شود. طبق نظر قدما، اخلاط به دوگروه نیکو (طبیعی) وبد (غیرطبیعی) تقسیم می شوند:

الف- اخلاط نیکو (طبیعی)

‏اخلاطی هستند که برای بدن منفعت دارند و جایگزین آنچه بدن از دست داده می شوند وکمبودها را جبران می کنند.

ب- اخلاط نيكو ( غیرطبيعي)

‏اخلاطی هستند غیرمفید و زاید که سود‏ی برای بدن ندارند و باید بدن را به وسیله دارو و اخلاط نیکو از آن ها پاک کرد.

0 پسندیده شده
معصومه حیدری
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.