559

میل و ولع شدید به غذا را با عصاره

|
0 دیدگاه

گرسنگی کاذب شکل دیگری ازولع و میل شدید به غذاهای غیرسالم مثل غذاهای آماده ،فرآوری شده وشیرینیجات است که همین ولع دلیل شایع چاقی است.

میل و ولع شدید به غذا را با عصاره

مطالعه ایی که اخیرا در دانشگاهی در سوئد انجام شده، نشان می دهد مصرف عصاره اسفناج  این میل شدید راتا۹۵%کاهش داده ومیزان کاهش وزن رادرمقایسه باگروه کنترل تا۴۳ %افزایش می دهد.با نوشیدن این عصاره فرددرطول روزاحساس سیری بیشتری دارد.

مطالعه برروی ۳۸ زن چاق درطی ۳ماه انجام شد.نیمی ازآنها هرروز قبل ازصبحانه ازاین نوشیدنی می خوردند(گروه مورد) ونیمی دیگردارونما دریافت کردند(گروه کنترل).به هردوگروه یک رژیم غذایی متعادل ،۳وعده درروزداده شد.افرادبجز این ۳وعده چیزدیگری نمی توانستند بخورند.

میزان کاهش وزن درگروه کنترل بطورمتوسط ۵ /۳ کیلوگرم ودرگروه مورد ۵کیلوگرم بود.درضمن گروه مورد راحتتر برنامه غذایی شامل ۳وعده راتحمل کردند ودرخودمیل شدیدبه غذا احساس نکردند.

شایدعلت این یافته اینست که غذاهای فرآوری شده مدرن دردستگاه گوارش به سرعت شکسته می شوند و هورمون های روده فرصت کافی برای ارسال سیگنال های سیری به مغز برای توقف اشتها به غذا را نمی یابند.

درحالیکه ترکیبات موجود در عصاره اسفناج با آهسته تر کردن پروسه هضم،به هورمون های روده باریک این فرصت رامی دهند که آزادشده و با مغز ارتباط برقرار کنند ودرپی آن فرد احساس سیری می کند.

0 پسندیده شده

معصومه حیدری
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.